НАСТОЯТЕЛСТВО
мандат: 2017 - 2020г.

 
 
 
ЕРГЮЛ БАЯРОВА ШЕФКИЕВА
 
председател  Декларация по Чл.16,ал.1 от ЗНЧ
  Декларация по Чл.19а от ЗНЧ
  +359 8

 

Председателят на читалището е член на настоятелството и се избира от общото събрание за срок до 3 години.

Председателят:
Организира дейността на читалището съобразно закона, устава и решенията на общото събрание;
Представлява читалището;
Свиква и ръководи заседанията на настоятелството и председателства общото събрание;
Отчита дейността си пред настоятелството;
Сключва и прекратява трудовите договори със служителите съобразно бюджета на читалището и въз основа решенията на настоятелството;
Издава заповеди свързани с организиране изпълнението на решенията на общото събрание и съгласно действащото законодателство.
 
 
 
ФАТМЕ ОСМАН АХМЕД

  член/настоятел


 
  Декларация по Чл.16,ал.1 от ЗНЧ
  Декларация по Чл.19а от ЗНЧ
  +359 8

 
 
 
 
НУРТЕН ХАМИД РЕМЗИ
 
член/настоятел 
Декларация по Чл.16,ал.1 от ЗНЧ
  Декларация по Чл.19а от ЗНЧ
  +359 886942495

 
nurtenremzi@abv.bg
 

Управителен орган на читалището е настоятелството, което се състои най-малко от трима членове, избрани за срок до 3 години.

Членовете на читалищното настоятелство не трябва да имат роднински връзки по права и съребрена линия до четвърта степен.

Настоятелството:
Свиква общото събрание;
Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет на читалището и утвърждава щата му;
Подготвя и внася в общото събрание годишен отчет за финансите и дейността на читалището;
Взема решение за назначаването на секретаря на читалището и утвърждава длъжностната му характеристика;
Организира дейността на читалището, включително взема решения по въпроси, свързани с управлението и разпореждането с имуществото на читалището, при спазване изискванията на закона и устава;
Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не са правомощия на друг орган.


Настоятелството се свиква на заседание най-малко веднъж на тримесечие.
При необходимост на заседанията на настоятелството могат да бъдат канени други читалищни членове и служители на читалището.

Настоятелството взема решение с мнозинство повече от половината от членовете си.