УСТАВНИ ДОКУМЕНТИПАСПОРТ НА ЧИТАЛИЩЕТО
УСТАВ
Заявление за членство
Удостоверение за регистрация в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Окръжен съд-Шумен
Удостоверение за Актуално състояние от Окръжен съд-Шумен 
Удостоверение за Актуално състояние от Агенцията по вписванията -Регистър Булстат
Удостоверение за Актуално състояние от Агенцията по вписванията -ТРРЮЛНЦ
Удостоверение за регистрация в централният регистър на Народните читалища към Министерствотона културата
Удостоверение за вписване в регистъра на обществените библиотеки към Министерството на културата
Удостоверение за регистрация на осигурител в НОИ
Удостоверение за регистрация в ГИТ
Документи относно статута на сградата на читалището
 
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, РЕГУЛИРАЩИ И ЗАСЯГАЩИ ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА
Закон за Народните читалища
Закон за юридическите лица с нестопанска цел
Закон за обществените библиотеки
Закон за културното наследство
Закон за закрила и развитие на културата
Закон за народната просвета
Закон за младежта
Закон за местното самоуправление и местната администрация
Закон за общинската собственост
Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Закон за мерките срещу изпирането на пари
Закон за счетоводството
 
ЧИТАЛИЩНИ РЕГИСТРИ 
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ, СВИДЕТЕЛСТВА, ГРАМОТИ, СЕРТИФИКАТИ И ДР.
 
СЪТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНАЦИЯ